Sazerac bottles of Stroyski, Vera Cruz, and Flash Point